Kommunenes benchmarkingsportal for vanntjenestene.
Ring oss: +47 6255 3030

Kommuner som vil delta, må melde seg på innen 1. februar

Kontakt Norsk Vann for mer informasjon på telefon 62 55 30 30 eller epost.
Last ned gjeldende avtale for deltagelse på bedreVANN.

Hvorfor dere bør delta?

Finn ut om standarden er god
Norsk Vann har i samarbeid med deltakerkommunene utarbeidet måle- og vurderingskriterier for god standard på kommunale vann- og avløpstjenester. Basert på rapportering av objektive måleresultater (de fleste resultatene importeres fra KOSTRA og MATS), vurderes standarden automatisk i bedreVANN verktøyet, som god, mangelfull eller dårlig. Det er fem ulike målområder for de to VA-tjenestene.
Dokumentér og kommunisér standarder og kostnader
Fra bedreVANN kan kommunene skrive ut rapporter som formidler standard og kostnader på tjenestene på en enkel og forståelig måte. Det kan velges rapporter som sammenligner kommunens resultater med andre tilsvarende kommuner eller rapporter som viser utvikling av kommunens resultater over tid. Rapportene kan benyttes i dialogen om tjenestene med kommuneledelsen, politikerne, media og abonnenter.
Sammenlign med andre
Økt kunnskap om egen virksomhet sammenlignet med andre er viktig for å kunne lære av andre. I bedreVANN vurderes tjenestestandarden mot objektive vurderingskriterier. Kriteriene er dels krav i lover og forskrifter, men også bransjens egenvurderte kriterier basert på god praksis i alle deltaker-kommunene. For å vurdere kostnadseffektivitet er det også nødvendig å sammenligne seg med andre kommuner. For å finne fram til sammenlignbare kommuner, inneholder bedreVANN også data som beskriver likheter og forskjeller mellom kommunene.
Finn viktige kostnadsdrivere
Norsk Vann bidrar med sammenstilling og analyse av deltakernes resultater. Gjennom bruk av statiske analyser kan vi finne fram til de viktigste kostnadsdriverne for avløpsrensing, produksjon av vann samt transport av vann- og avløpsvann. Dette gir viktige innspill til prioritering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå bedre kostnadseffektivitet. Kostnadsdrivere knyttet til ulik infrastruktur og ulike forutsetninger er viktige for å finne fram til sammenlignbare kommuner.
Mål og vis effekten av tiltakene som gjøres over tid
Erfaringene viser at det er komplisert å sammenligne kommunenes kostnader, da forskjellene i infrastruktur, størrelse og andre forutsetninger er store. Basert på kunnskap om de viktigste kostnadsdriverne det er mulig å påvirke må det gjennomføres tiltak og effekten av tiltakene kan måles over tid. BedreVANN vil i årene framover prioritere videreutvikling av standardiserte rapporter som viser utviklingen av standard, selvkost og driftskostnader samt eventuelle endringer i viktige kostnadsdrivere over tid. Kommunene kan ev. konkurrere om å være best til å forbedre seg.
Passer for både små og store kommuner
Norsk Vann mener at alle medlemskommunene bør benytte bedreVANN som verktøy for utvikling av vann- og avløpstjenester. Mindre kommuner kan velge å delta på nivå 1, som gir god dokumentasjon på utvikling av standard og kostnader for tjenestene. De fleste dataene som benyttes på dette nivået inngår i den lovpålagte rapporteringen til KOSTRA og MATS, så det innebærer lite merarbeid. Større kommuner bør ha ressurser til å delta på nivå 2 (kommunenivå) eller nivå 3 (anleggsnivå), hvor det er krav til mer rapportering av økonomidata. Dette gir bedre grunnlag for å sammenligne seg med andre kommuner eller anlegg og mer kunnskap om kostnadsdrivere for videreutvikling av tjenestenes kostnadseffektivitet samtidig som standarden skal tilfredsstille dagens og framtidige krav.
Eksempler på bruk av resultatene

Gjennomføring av innrapportering i 2024

Sjekkliste
  • Oppstartsmøte for kommuner 23. januar på Teams. Se program. Presentasjonene som vises på møtet kan dere laste ned her.
  • Frist for påmelding og valg av nivå er 1. februar
  • Import av data fra KOSTRA, MATS og Miljødirektoratet til bedreVANN 1. – 20. mars
  • IKS rapporterer sine data til bedreVANN 18. mars – 12. april
  • Kommunene rapporterer sine data til bedreVANN 21. mars – 19. april
  • Husk å rette opp data som ev. er feilrapportert til KOSTRA, Miljødirektoratet og MATS (hvis mulig) så det blir samsvar med bedreVANN
  • Deltakermøte for IKS og store kommuner (nivå 3) er på Teams 21. mai
  • Deltakermøte for kommuner er på Gardermoen (med mulighet for Teams) 28. mai
  • Frist for IKSene til å rette opp data er 3. juni
  • Frist for kommunene til å rette opp data er 10. juni


En mer detaljert fremdriftsplan og viktige frister for bedreVANN 2023 finner dere her.

28. mars 2023 ble det avholdt et veiledningsmøte i bruk av klimakalkulatoren og rapportering i bedreVANN. Du kan laste ned presentasjonen fra møtet og se et opptak av møtet her.

Kontaktperson for bedreVANN i Norsk Vann er Thomas Langeland Jørgensen.

Om bedreVANN

bedreVANN er et verktøy for å måle og vurdere tilstand og kostnader for de kommunale vann- og avløpstjenestene..

bedreVANN logo

Last gjerne ned vår veiledningsbrosjyre

bedreVANN er et godt verktøy for å formidle sammenhengen mellom standarden på tjenestene, investeringsbehov og utvikling av kostnadene til politikerne. Med bedreVANN kan kommunene/IKS måle egen resultatutvikling over tid, både standard og kostnader.

Med bedreVANN er det enkelt for kommunene/IKS å ta i bruk Norsk Vanns måle- og vurderingssystem for å dokumentere effektivitet samt tilby innsyn som sikrer tillit til vannsektoren i Norge. Alle data som blir rapportert til KOSTRA og Mattilsynets MATS som inngår i målesystemet, blir importert til bedreVANN for å unngå dobbeltrapportering.

Deltakerkommunene/IKS får målt effekten av tiltakene som gjennomføres. Disse gir et grunnlag for prioritering av videre arbeid med utvikling av vanntjenester til god standard på et riktig kostnadsnivå.

Verktøyet passer for både store og små kommuner, og i 2014 deltok 81 kommuner fra hele landet. Norsk Vanns ambisjon er at alle medlemskommunene/IKS skal ta i bruk verktøyet.

Mange kommuner har gitt ansvaret for deler av tjenesteproduksjonen til interkommunale selskap. Norsk Vanns måle- og vurderingssystem vurderer også tilstanden for disse uavhengig.

Resultater

Se resultater fra benchmarkingen her

Tilgang til webrapporter
Krever ikke innlogging.

Innlogging til bedreVANN

For deg som allerede er bruker

Nye deltakere

Kommuner og selskap som ønsker å være med i bedreVANN må ta kontakt med Norsk Vann på epost. Det må underskrives kontrakt med valg av nivå før man kan bli med i benchmarkingen. Frist for påmelding til rapporteringen er 15.desember.

Etter kontraktsinngåelse vil nye deltakere bli kontaktet for å avklare anleggsstrukturen, som skal registreres på kommunen eller selskapet i bedreVANN. Dette må være gjennomført før det åpnes for ny rapportering. Norsk Vann kan også bistå nye kommuner med 1-2 timers gjennomgang av rapporteringsskjemaene på telefonen- dette skjer etter at det er åpnet for rapportering.

Oppdatering av systemdata i forkant av nytt rapporteringsår

Nytt rapporteringsår opprettes når alle endringer i deltakerkommuner, deltakernivå (nivå 1 og 2), anleggsdata, oppdateringer i rapporteringsskjemaene, bedreVANN kontakter m.m. Alle deltakerkommunene blir kontaktet vedr. dette innen 15.februar for å sikre at alle endringer blir registrert.

Import av data til bedreVANN

Deltagere i bedreVANN må som vanlig rapportere inn til statlige registre som KOSTRA og MATS innen 15.februar og Miljødirektoratet innen 1. mars. Innrapporterte data blir deretter importert til bedreVANN hvor de må sjekkes og evt. rettes.

I bedreVANN vil manglende data synliggjøres med rosa felt, som viser hvilke data som må suppleres i bedreVANN. Importerte data, som viser seg å være feil, må rettes i bedreVANN.

Beregninger gjort på bakgrunn av de statlige dataene vises med en f(x).

Det er viktig at deltagerne overholder fristen 15. februar og 1. mars da vi kun importerer data fra de statlige registrene en gang. For sen innrapportering til statlige hold medfører at man må registrere data manuelt i bedreVANN.

Rapportering i bedreVANN

De interkommunale selskapene skal være ferdig med rapporteringen en uke før kommunene. Kommunene som har produksjon i interkommunale selskap, kan derfor sjekke at alle deres data er kommet inn og at resultatene er i tråd med forventning. Hvis ikke, må kommunene kontakte selskapene for avklaringer og suppleringer i deres rapportering.

Kommunene må sluttføre rapporteringen i bedreVANN ved å fylle ut manglende data (rosa felt). Kommuner som rapporterer på nivå 2, må manuelt registrere energidata, investeringsdata og noen andre supplerende økonomidata. Vi oppfordrer også deltakerne til å ta i bruk Klimakalkulatoren for å rapportere et komplett klimaregnskap for kommunens VA-tjeneste.

Veiledninger til rapporteringen finner dere i høyre kolonne på siden.

Kvittere for fullført rapportering

Kommunens/selskapets bedreVANN ansvarlig (hovedkontakt) skal sjekke at rapporteringen er fullstendig og kvittere ut for dette med en avkrysning på Admin-skjermbildet.

Bistand og spørsmål

Dersom det er behov for bistand med utfylling (nye kommuner) eller spørsmål rundt rapporteringen, kan disse rettes til Norsk Vanns konsulent May Rostad. Hun kan treffes på telefon 9059 0720

Logg inn her

loginvindu

Brukermanualer

Nye brukermanualer for IKS er nå på plass. Her kan du laste ned en versjon for vann og en for avløp.

Det finnes også en brukermanual for kommunene.

Regneark for oversikt over rensedistrikt og tilknytning.
Regneark for beregning av overløpsutslipp fra nødoverløp og regnvannsoverløp.

Brukermøte 2024

Opptak fra møtet 23. januar 2024 kan du se her.

Klimaregnskap i bedreVANN

For rapportering av klimaregnskap i bedreVANN må dere laste ned denne oppdaterte klimakalkulatoren.

Veiledningen til rapportering av klimaregnskapet i bedreVANN finner dere her.

Glemt passord?

Husk at du må være registrert som bruker for å logge inn!
Her er en beskrivelse av hvordan du får tak i et nytt passord til denne tjenesten dersom du har glemt ditt gamle.

Priser for kommunene

Antall innbyggere Nivå 1, 2024 Nivå 2, 2024
under 5000 9 000 17 400
5–10000 15 000 27 300
10–20000 23 700 35 200
20–50000 32 100 46 200
over 50000 41 400 56 700

Priser for IKS

Pris IKS 2024
Kun vann 45 000
Kun avløp 45 000
Begge 60 000

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Vangsvegen 143, 2321 Hamar, Norge

(+47) 6255 3030

post@norskvann.no